• Biblioteka szkolna


    • Biblioteka szkolna posiada:

     • 9700 woluminów
     • 112 kaset video
     • 753 zbiorów multimedialnych

     Od nowego roku szkolnego 2022/2023 jest możliwość wypożyczania
     oraz rezerwowania ksi
     ążek przez Internet, za pomocą
     Librus e-biblio.


     Potrzebujesz książki? Wejdź na Librus e-biblio:

     • Wykorzystaj łatwy dostępy do biblioteki bezpośrednio z Swojego konta w LIBRUS Synergia;
     • Używaj wygodnie – za pomocą smartfona lub tabletu w dowolnym miejscu i czasie;
     • Rezerwuj, wypożyczaj i przedłużaj książki on-line;
     • Przeglądaj katalog bez konieczności logowania;
     • Pamiętasz o wszystkim - dzięki automatycznym powiadomieniom o zbliżającym się terminie zwrotu książki, jego przekroczeniu i potwierdzeniu rezerwacji;

     REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

     1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

     2. Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia, a plecaki przed biblioteką.

     3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki.

     4. Okres wypożyczenia nie może przekraczać miesiąca.

     5. Słowniki i encyklopedie udostępniane są tylko na miejscu.

     6. Przeczytane książki powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

     7. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury.

     8. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi.

     9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie.

     10. Wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

     11. W przypadku zmiany pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.


     REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z PODRĘCZNIKÓW
     LUB MATERIA
     ŁÓW EDUKACYJNYCH

     1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

     2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.

     3. Biblioteka nieodpłatnie:

     • wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową;
     • zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.

     4. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.

     5. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
     z terminem zwrotu do 15 czerwca danego roku szkolnego.

     6. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).

     7. Wychowawca klasy, na podstawie  stosownego protokołu, odbiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

     8. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.


     Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem:

     1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książki.

     2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych, z wyjątkiem określonym w pkt. 3.

     3. Dopuszcza się używanie ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.


     Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia
     w terminie podr
     ęcznika lub materiału edukacyjnego:

     1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

     2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału (np. zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny odkupić.

     3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).

     4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płata CD/DVD, mapy, plansze itd. należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.