• Pedagog szkolny - Katarzyna Janiszewska-Mizerska
     Psycholog szkolny - Jadwiga Borowska

     Zadania, które w myśl najnowszego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały przypisane szkolnemu pedagogowi.

     • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
     • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
     • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
     • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
     • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
     • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
     • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
     • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     Godziny pracy: Pedagog Psycholog
     Poniedziałek 08.00-10.00
     12.00-13.00
     12.00-16.00
     Wtorek 12.00-16.00 08.00-12.00
     Środa 08.00-12.00 11.00-15.00
     Czwartek 14.00-16.00 08.00-13.00
     Piątek 12.00-15.00 08.00-12.00

      

     Rodzicu, jeżeli masz problem z własnym dzieckiem, szukaj pomocy u pedagoga i psychologa  szkolnego!
     Gabinet 12 znajduje się na parterze (obok gabinetu wicedyrektorów).


     Badanie naszych dzieci odbywa się w:
     Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2
     ul. Kosynierów Gdyńskich 30
     tel. (55)625-82-51

     IINSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ POMOCY DZIECKU I RODZINIE NA TERENIE ELBLĄGA

     Lp.

     Nazwa instytucji

     Adres

     Telefon

     1

     Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

     Nr 2 w Elblągu

     ul. Kos. Gdyńskich 30

     55-625-82-51

     2

     Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży KARAN

      

     ul. Królewiecka 197

     55 649 69 49

     3

     Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia dla Dzieci i Młodzieży „Dom Zacheusza”

     ul. Królewiecka 197

     55 649 69 49

     4

     Elbląskie Centrum Pomocy Rodzinie sekretariat

     • Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

      

     • Zespól Interdyscyplinarny (przemoc w rodzinie - „niebieska karta”)

      

     • Radca prawny

     ul. Winna 9

     55 230 60 00

      

     55 625 61 22

      

      

     55 625 61 00

      

     55 230 60 00

     5

     Towarzystwo Przyjaciół Dzieci:

     • Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
     • Punkt Konsultacyjny (psycholog, pedagog, prawnik – nieodpłatne porady)
     • TELEFON ZAUFANIA

     55 233 82 10

     574 694 774 (czynny we wtorek, czwartek: 10.00-16.00 i sobota: 12.00-18.00)

     ul. 1 – go Maja 37

     55 233 82 10

     6

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

     • Zespół Poradnictwa Rodzinnego (bezpłatna, kompleksowa, pomoc specjalistyczna – działania profilaktyczno-terapeutyczne na rzecz dzieci i osób dorosłych)
     • Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami uzależnienia oraz przemocy domowej

     ul. Komeńskiego 40

      

      

      

      

      

      

     55 233 62 82

     55 233 71 43

      

      

      

      

     55 233 62 82

     7

     Elbląskie Centrum Mediacji:

     • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (opieka psychologiczna, pedagogiczna, terapeutyczna, prawna oraz bezpłatny pobyt w Ośrodku)

     ul. Z. Jaszczurczego 17 p.101

     55 642 44 25

     55 255 00 01

     8

     Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – dom dla matek z małoletnimi dziećmi

     ul. Nowodworska 49

     55 233 80 79

     9

     Ogólnopolski bezpłatny TELEFON ZAUFANIA dla młodzieży i dzieci potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony.

     www.116111.pl

     116111

     10

     Stowarzyszenie „MONAR” Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Elbląg

      

     ul. Bema 80

     55 236 92 13

     11.

     Centrum Powiadamiania Ratunkowego

      

     112

     12.

     Straż Miejska w Elblągu

     Straż Graniczna

      

     55 239 30 34

     55 237 64 00