• SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

     w Szkole Podstawowej nr 1

     Działania w zakresie doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Elblągu mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

     Działania z zakresu doradztwa zawodowo – edukacyjnego realizowane są przez: 

     • wychowawców,
     • nauczycieli przedmiotu,
     • pedagoga i psychologa szkolnego,
     • bibliotekarzy,
     • szkolnego doradcę zawodowego,
     • rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo – edukacyjnych.

      

     Do zadań i obowiązków doradcy zawodowego należą:

     • diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
     • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
     • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
     • koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę,
     • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.