• Ralizowane projekty

    • Od 1 lutego br. rusza realizacja projektu unijnego
     „Akademia podstawowych umiejętności – nowe spojrzenie na edukację dorosłych w Elblągu”

     Projekt „Akademia podstawowych umiejętności – nowe spojrzenie na edukację dorosłych w Elblągu” jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, Priorytet 6 Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.5 Edukacja przez całe życie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

     Beneficjentem projektu jest Fundacja PRO-SCHOLAM działająca zgodnie ze statutem na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu. Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele i rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 uczestników (56 K i 4M): 35 nauczycieli (33 K i 2 M) oraz 25 rodziców (23 K,2 M).
     Projekt zakłada realizację działań w okresie od 01.02.2024 r. - 31.08.2025 r.
     Wartość projektu wynosi 803.687,50 zł, w tym wysokość dofinansowania: 756.167,50 zł.

     Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności podstawowych uczestników, tj. rozumowania i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych, kompetencji społecznych oraz tzw. zielonych kompetencji - wynikających z indywidualnych diagnoz 
     i potrzeb u 60 dorosłych (56 K, 4 M) poprzez realizację szkoleń w tym zakresie obejmujących rozwój osobisty, społeczny i zawodowy w okresie od 01.01.2024 r. do 31.08.2025 r.
     W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia realizowanego w postaci szkoleń:

     - Szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych,
     - Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych,
     - Szkolenie z zakresu rozwoju rozumowania matematycznego,
     - Szkolenie z zakresu umiejętności rozumienia i tworzenia informacji,
     - Szkolenie z zakresu zielonych kompetencji.

     Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w terminie od 12 lutego 2024 r. do 22 marca 2024 r. 
     W przypadku niezrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca w terminie od 25 marca 2024 r. do 27 marca 2024 r. 
     Będzie również istniała możliwość rekrutacji ciągłej w przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z projektu 
     i nie będzie określonej w projekcie liczby osób. Rekrutacja ciągła będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnej grupy maksymalnie jednak do czasu, aby uczestnik mógł zrealizować min. 80% wybranej formy wsparcia.
     Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny i bezpłatny.