• Rok szkolny 2023/2024


    • ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

     Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

     Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2022/2023.

     Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół i Placówek Sportowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

     Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:

     • na podstawie zgłoszenia rodziców - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności 
     • na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

     Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej www.eped.pl.

     Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał (jest możliwość wyboru 3 szkół) i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą (szkołą pierwszego wyboru). Wypełnienie wniosku lub deklaracji bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do wybranej szkoły (w godzinach jej pracy) wydruku wypełnionego  elektronicznie wniosku lub deklaracji. Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku/deklaracji w systemie elektronicznym np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć wniosek/deklarację w sposób tradycyjny (pobrać druk w szkole, wypełnić i złożyć do szkoły pierwszego wyboru).
     Ustalone zasady przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

     Poniżej publikujemy zgodnie z art. 154 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ich spełnienia i liczbą punktów możliwą do uzyskania oraz terminy  postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego. 

     L.p.

     Kryterium

     liczba punktów

     1.

      kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg

     20

     2.

      kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg

     8

     3.

      rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało
      w roku  szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja

     4

     4.

      wielodzietność rodziny kandydata

     3

     5.

      miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata
      znajduje się w obwodzie szkoły

     2

     6.

      kandydat, którego krewni lub osoby pomagające  w sprawowaniu opieki
      mieszkają w obwodzie szkoły

     2

      

     Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych kryteriów są oświadczenia dostępne w formie elektronicznej na stronie www.eped.pl oraz w szkołach.