• Stypendia 2023


    • Szanowni Państwo.

     W dniach od 1 września do 15 września 2023 r. można ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Elbląg. Stosowny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w szkole, w której uczeń pobiera naukę. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2023).  Do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się świadczenia "500+", "Dobry start".

     Wniosek można otrzymać na terenie SP 1 w Elblągu lub pobrać z platformy: www.eped.pl moduł stypendia
     lub ze strony Urzędu Miejskiego w Elblągu: www.elblag.eu w zakładce: bip, załatwianie spraw, karty usług, wnioski DE. Na tych stronach można także zapoznać się ze szczegółami odnośnie warunków przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz z katalogiem wydatków kwalifikowanych do realizacji stypendium szkolnego.

     Pomoc materialna dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy:

     Na mocy regulacji art.53 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, mogą być przyznane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Ustalając prawo do świadczenia uzależnionego od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla obywateli będących uchodźcami z Ukrainy ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego, obowiązują takie same kryteria jak dla "polskich " uczniów.

     W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z pedagogiem i psychologiem SP1.