• Zasady uzyskania karty rowerowej

   •  


    Ustawa o kierujących z dnia 19 stycznia i rozporządzenie z 30 kwietnia 2013 roku w sprawie uzyskiwania karty rowerowej zmieniło zasady uzyskiwania tego dokumentu. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach rowerem bez uprawnień, co jednak nie zwalnia ich od obowiązku znania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

    Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:
    1) dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej,
    2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.

    Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
    1) osiągnęła wymagany minimalny wiek – 10 lat,
    2) wykazała się niezbędnymi wiadomościami i umiejętnościami zakresu ruchu drogowego.
    Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej w naszej szkole prowadzone są dla uczniów klas czwartych – w ramach przedmiotu technika.

    Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:
    1) teoretycznej,
    2) praktycznej.
    Egzamin teoretyczny dla uczniów szkół podstawowych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.
    Dopiero po zaliczeniu części teoretycznej można przystąpić do części praktycznej egzaminu, który dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzany jest w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych. Wynik części praktycznej będzie uznany za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.


    Przygotowanie do egzaminu

    Nasza szkoła, udostępnia uczniom nieodpłatnie, dostęp do nowoczesnego narzędzia jakim jest plaftorma
    KARTA ROWEROWA OnLINE

    Platforma służy jako skuteczne narzędzie usprawniające pracę, dzieciom natomiast daje możliwość rzetelnego przygotowania się do części teoretycznej egzaminu, a także pośrednio praktycznej. Jest także doskonałym narzędziem, umożliwiającym wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjne (TIK), wspomagających proces dydaktyczny - jest wykorzystywana na lekcjach wychowania komunikacyjnego w ramach lekcji techniki.

    Dostęp do platformy udostępniają nauczyciele techniki po uzyskaniu zgody rodziców.

    Najważniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem do egzaminu: 

    • podstawowe pojęcia związane z ruchem drogowym: droga, jezdnia, pas ruchu, pobocze, oś jezdni, ścieżka dla rowerów, przejście dla pieszych...
    • ogólne zasady i przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów,
    • prawa i obowiązki pieszego i rowerzysty; zakazy dotyczące rowerzystów,
    • zasady korzystania z drogi przez rowerzystów; postępowanie rowerzystów wobec pieszych,
    • zagrożenia jakie mogą spotkać rowerzystę w mieście i terenie niezabudowanym,
    • ogólna budowa roweru,
    • przygotowanie roweru do jazdy,
    • podstawowe i obowiązkowe wyposażenie roweru,
    • znaki dotyczące pieszych i rowerzystów,
    • hierarchia ważności znaków, sygnałów, poleceń i przepisów,
    • podstawowe manewry w ruchu drogowym (włączanie się do ruchu, wymijanie, wyprzedzanie, omijanie, zatrzymanie i postój pojazdu),
    • zmiany kierunku ruchu,
    • rodzaje skrzyżowań oraz zasady przejazdu przez nie,
    • przekazanie informacji o wypadku,
    • udzielenie pierwszej pomocy w przypadkach stłuczenia, zadrapania, skaleczenia, zwichnięcia.

     

    Opanowanie umiejętności jazdy na rowerze:

    • przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
    • wsiadanie i wysiadanie z roweru (utrzymanie równowagi),
    • utrzymanie kierownicy jedną ręką,
    • jazda do przodu po prostej i łukach,
    • jazda po łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”),
    • hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach,
    • właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,
    • prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak: skręt w prawo i w lewo, omijanie, zmiana kierunku jazdy.

    Do pobrania:

    1. Arkusz zaliczeń ucznia (Wzór MEN-VI/28)