• Erasmus +


   • CYFROWA SZKOŁA-SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI
    Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus+“

    OKRES REALIZACJI:
    01.03.2021 – 28.02.2023

    PARTNERZY:

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Elblągu,
    • Szkoła Podstawowa Nikola Yonkov Vaptsarov w Berkovitsa (Bułgaria),
    • Szkoła Podstawowa Szobi Fekete Istvan Altalanos Iskola w Szob (Węgry).

     

    GRUPA DOCELOWA (w każdej szkole):

    • 16 uczniów w wieku 7-14 lat,
    • 5 nauczycieli,
    • 5 rodziców/opiekunów.

     

    Cel projektu:

    Celem głównym projektu jest rozwój kształcenia na odległość oraz edukacji cyfrowej w 3 szkołach poprzez podniesienie kompetencji informatycznych u 48 uczniów, doskonalenie kompetencji/ kwalifikacji 15 nauczycieli w zakresie realizacji kształcenia na odległość poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych form/metod pracy oraz nabycie wiedzy z zakresu wspomagania nauki i prawidłowego rozwoju dziecka u 15 rodziców w okresie 01.03.2021-28.02.2023.

    GŁÓWNE rezultaty PROJEKTU:

    - podniesienie u 48 uczniów kompetencji informatycznych,
    - podniesienie u 48 uczniów wiedzy w zakresie różnych metod uczenia się,
    - podniesienie u 48 uczniów wiedzy w zakresie organizacji samodzielnej pracy i planowania nauki,
    - podniesienie u 48 uczniów świadomości na temat różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego,
    - podniesienie u 15 nauczycieli poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji/kwalifikacji w zakresie realizacji kształcenia na odległość,
    - podniesienie u 15 nauczycieli umiejętności wykorzystywania innowacyjnych form/metod pracy w kształceniu na odległość,
    - podniesienie u 15 rodziców wiedzy w zakresie wspomagania nauki i prawidłowego rozwoju dziecka,
    - podniesienie u 15 rodziców wiedzy z zakresie realizacji kształcenia na odległość,
    - zrealizowanie 600g. lokalnych warsztatów z edukacji cyfrowej dla uczniów:

    120g.warsztatów „Kształcenie na odległość, e-nauczanie”
    120g.warsztatów „Zarządzanie czasem podczas zajęć online, planowanie nauki”
    120g.warsztatów „Wykorzystanie narzędzi e-learningowych”
    120g.warsztatów „Indywidualizacja nauczania w edukacji na odległość”
    120g.warsztatów „Metody i techniki efektywnego uczenia się”,

    - przeprowadzenie 120 g .lokalnych szkoleń dla nauczycieli z nowych, innowacyjnych metod pracy w kształceniu na odległość,
    - zrealizowanie 24g. spotkań z rodzicami z zakresu wspomagania nauki i prawidłowego rozwoju dziecka,
    - zorganizowanie 5 akcji tematycznych w ramach warsztatów z edukacji cyfrowej,
    - współpraca między szkołami za pośrednictwem programu e-Twinning,
    - zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację projektu,
    - opracowanie „Poradnika- Kształcenie na odległość”.

    Warsztaty Z EDUKACJI CYFROWEJ dla uczniów:

    - warsztaty „Kształcenie na odległość, e-nauczanie”,
    - warsztaty „Zarządzanie czasem podczas zajęć online, planowanie nauki”,
    - warsztaty „Wykorzystanie narzędzi e-learningowych”,
    - warsztaty „Indywidualizacja nauczania w edukacji na odległość”,
    - warsztaty „Metody i techniki efektywnego uczenia się”.

    Celem warsztatów dla uczniów będzie:

    - podniesienie kompetencji informatycznych,
    - podniesienie wiedzy w zakresie różnych metod uczenia się,
    - podniesienie wiedzy w zakresie organizacji samodzielnej pracy i planowania nauki,
    - podniesienie świadomości na temat różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego.

    SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

    Szkoleniach dla nauczycieli z nowych, innowacyjnych metod pracy w kształceniu na odległość organizowane będą dla nauczycieli, którzy prowadzą warsztaty z edukacji cyfrowej dla uczniów
    w projekcie.

    Celem warsztatów dla nauczycieli będzie:

    - podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji/kwalifikacji w zakresie realizacji kształcenia na odległość,
    - podniesienie umiejętności wykorzystywania innowacyjnych form/metod pracy w kształceniu na odległość, w tym opracowania „Poradnika- Kształcenie na odległość”.

    SPOTKANIA DLA RODZICÓW:

    Spotkania z zakresu wspomagania nauki i prawidłowego rozwoju dziecka prowadzone będą dla rodziców uczniów biorących udział w projekcie.

    Celem spotkań dla rodziców będzie:

    - podniesienie wiedzy w zakresie wspomagania nauki i prawidłowego rozwoju dziecka,
    - podniesienie wiedzy w zakresie realizacji kształcenia na odległość.

    REKRUTACJA:

    Termin: 19.04.2021-30.04.2021

    - 16 uczniów w wieku 7-14 lat
    - 5 nauczycieli
    - 5 rodziców/opiekunów

    Kryteria:

    UCZNIOWIE:

    Formalne:

    - uczęszczanie do szkoły biorącej udział w projekcie,

    Punktowe:

    - niska średnia ocen za poprzedni rok szkolny (poniżej 3.0-5pkt,poniżej 4.0-3 pkt., poniżej 5.0-2 pkt., poniżej 6.0-1 pkt.)
    - trudna sytuacja ekonomiczna (ośw.rodzica-5 pkt.),
    - uczęszczanie do szkolnej świetlicy środowiskowej (5 pkt.),
    - ocena z j. ang.(im wyższa tym wyższy pkt 1-6 pkt.),
    - ograniczone umiejętności społeczne (opinia pedagoga-5pkt.),
    - niepełnosprawność (orzeczenie-2pkt.).

    NAUCZYCIELE:

    Formalne:

    - zatrudnienie w szkole biorącej udział w projekcie.

    Punktowe:

    - dodatkowe kwalifikacje z zakresu informatyki lub kierunków pokrewnych (dokumenty-5 pkt.).
    - deklaracja prowadzenia warsztatów z edukacji cyfrowej w projekcie (ośw.-5 pkt.),
    - zaangażowanie w przygotowanie projektu (ośw.-5 pkt.).
    - znajomość j. angielskiego (ośw.-5 pkt.).

    RODZICE:

    Formalne:

    - rodzic ucznia biorącego udział w projekcie.

    Punktowe:

    - korzystanie z pomocy społecznej (ośw.-5 pkt.),
    - ograniczone umiejętności wychowawcze/społeczne (ośw.-5 pkt.).

    Do pobrania:

    Ogłoszenia o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro


    "POWIEDZ NIE"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus+“

    OKRES REALIZACJI: 01.09.2020 – 31.08.2022

    PARTNERZY:

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Elblągu,
    • Základná škola s VJM – Alapiskola w Moča, Słowacja.

    GRUPA DOCELOWA:

    • 16 uczniów w wieku 7-14 lat,
    • 4 nauczycieli,
    • 5 rodziców/opiekunów.

    Cel projektu:

       Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych- społecznych u 32 uczniów poprzez organizację warsztatów profilaktycznych, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji 8 nauczycieli w zakresie zapobiegania negatywnym zjawiskom występującym w środowisku szkolnym poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych form/metod pracy profilaktycznej z uczniem trudnym oraz nabycie wiedzy z zakresu wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka u 10 rodziców w okresie 01.09.2020-31.08.2022.

    Rezultaty:

    • podniesienie u 32 uczniów kompetencji kluczowych- społecznych,
    • podniesienie u 32 uczniów wiedzy w zakresie uzależnień,  w tym papierosów, alkoholu i narkotyków,
    • podniesienie u 32 uczniów wiedzy na temat zdrowego trybu życia i wpływu używek na rozwój psychofizyczny,
    • podniesienie u 32 uczniów wiedzy w zakresie zapobiegania przemocy, agresji, niewłaściwego zachowania oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach trudnych,
    • podniesienie u 32 uczniów świadomości na temat różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego,
    • podniesienie u 8 nauczycieli poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji/kwalifikacji do pracy profilaktycznej z uczniem trudnym,
    • podniesienie u 8 nauczycieli umiejętności wykorzystywania w pracy innowacyjnych form/metod pracy, w tym opracowania Szkolnego Programu Profilaktyki,
    • podniesienie u 10 rodziców wiedzy w zakresie wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka,
    • podniesienie u 10 rodziców wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, negatywnych zjawisk społecznych oraz wczesnego rozpoznania problemów u swoich dzieci lub zapobiegania im,
    • zrealizowanie 200g.warsztatów profilaktycznych dla uczniów:
    • 40g. warsztatów „Profilaktyka uzależnień”
    • 40g. warsztatów „Zdrowy tryb życia”
    • 40g.  warsztatów „Stop agresji i przemocy”
    • 40g.warsztatów „Życie w społeczeństwie, uczestnictwo w grupie, aktywne formy spędzania czasu wolnego”
    • 40g.warsztatów „Postrzeganie i rozumienie siebie”,
    • zrealizowanie 40g. warsztatów dla nauczycieli z nowych, innowacyjnych metod pracy profilaktycznej z uczniem trudnym,
    • zrealizowanie 8g. spotkań z rodzicami z zakresu wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka,
    • przeprowadzenie 5 akcji tematycznych w ramach warsztatów profilaktycznych,
    • realizacja współpracy między szkołami za pośrednictwem programu e-Twinning,
    • utworzenie szkolnego Zespołu ds. profilaktyki,
    • opracowanie Szkolnego Programu Profilaktyki.

    warsztaty PROFILAKTYCZNE dla uczniów:

    • warsztaty „Profilaktyka uzależnień”,
    • warsztaty „Zdrowy tryb życia”,
    • warsztaty „Stop agresji i przemocy”,
    • warsztaty „Życie w społeczeństwie, uczestnictwo w grupie, aktywne formy spędzania czasu wolnego”,
    • warsztaty „Postrzeganie i rozumienie siebie”
    • warsztaty zagraniczne z rówieśnikami w kraju partnerskim.

    Celem warsztatów dla uczniów będzie:

    • podniesienie kompetencji kluczowych- społecznych,
    • podniesienie wiedzy w zakresie uzależnień,  w tym papierosów, alkoholu i narkotyków,
    • podniesienie wiedzy na temat zdrowego trybu życia i wpływu używek na rozwój psychofizyczny,
    • podniesienie wiedzy w zakresie zapobiegania przemocy, agresji, niewłaściwego zachowania oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach trudnych,
    • podniesienie świadomości na temat różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego.

    WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI:

    Warsztaty z innowacyjnych metod pracy profilaktycznej z uczniem trudnym organizowane będą dla  nauczycieli, którzy prowadzą warsztaty profilaktyczne dla uczniów w projekcie.

    Celem warsztatów dla nauczycieli będzie:

    • podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji/kwalifikacji do pracy profilaktycznej z uczniem trudnym,
    • podniesienie umiejętności wykorzystywania w pracy innowacyjnych form/metod pracy, w tym opracowania Szkolnego Programu Profilaktyki,

    SPOTKANIA DLA RODZICÓW:

    Podczas spotkań rodzice zostaną zapoznani z postępami, które poczyniło dziecko, a także uzyskają pomoc pedagoga w rozwiązywaniu trudnych kwestii wychowawczych. Spotkania będą miały także na celu poszerzenie wiedzy rodziców nt. przebiegu procesu wychowawczego, rozwijanie samooceny w zakresie swojego udziału w tym procesie, jak również rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowego stymulowania dziecka.

    Celem spotkań dla rodziców będzie:

    • podniesienie wiedzy w zakresie wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka,
    • podniesienie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, negatywnych zjawisk społecznych oraz wczesnego rozpoznania problemów u swoich dzieci lub zapobiegania im.

    REKRUTACJA:

    Termin: 18.01.2021 – 29.01.2021

    - 16 uczniów w wieku 7-14 lat
    - 4 nauczycieli
    - 5 rodziców/opiekunów

    Kryteria:

    UCZNIOWIE:

    Formalne:

    - uczęszczanie do szkoły biorącej udział w projekcie.

    Punktowe:

    - uczęszczanie do szkolnej świetlicy środowiskowej (5 pkt.),
    - ocena z zachowania (im niższa tym wyższy pkt. 1-6pkt.),
    - średnia za poprzedni rok szkolny (im niższa tym wyższy pkt. 1-5 pkt.),
    - ocena z j. ang.(im wyższa tym wyższy pkt 1-6 pkt.),
    - korzystanie z pomocy społecznej (ośw.rodzica-5 pkt.),
    - ograniczone umiejętności społeczne (opinia pedagoga-5pkt.),
    - niepełnosprawność (orzeczenie-2pkt.).

    NAUCZYCIELE:

    Formalne:

    - zatrudnienie w szkole biorącej udział w projekcie.

    Punktowe:

    - dodatkowe kwalifikacje z zakresu profilaktyki (dokumenty-5 pkt.).
    - deklaracja prowadzenia warsztatów profilaktycznych w projekcie (ośw.-5 pkt.),
    - zaangażowanie w przygotowanie projektu (ośw.-5 pkt.).
    - znajomość j. angielskiego (ośw.-5 pkt.).

    RODZICE:

    Formalne:

    - rodzic ucznia biorącego udział w projekcie.

    Punktowe:

    - korzystanie z pomocy społecznej (ośw.-5 pkt.).

    Do pobrania:

    1. Zasady rekrutacji
    2. Deklaracja uczestnictwa dla nauczyciela
    3. Deklaracja uczestnictwa dla ucznia
    4. Deklaracja uczestnictwa dla rodzica

    Projekt „WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE” realizowany w ramach programu „ERASMUS+

    Kwota dofinasowania wynosi 35.100,00 EUR (150.803,64 zł)
    Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020

    Ze względu na ograniczenia związane z pandemią Covid-19, przesunięto datę realizacji projektu do 31.08.2021r.

         Celem głównym projektu podniesienie kompetencji kluczowych u 36 uczniów w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym poprzez realizację innowacyjnych metod nauczania w ramach warsztatów czytelniczych. Celem projektu jest także podniesienie kompetencji i kwalifikacji u 10 nauczycieli poprzez realizację działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami oraz wiedzy i świadomości u 36 rodziców dzieci biorących udział w projekcie w zakresie prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego dziecka.

         Oferta pomocy edukacyjnej realizowana w ramach warsztatów czytelniczych skierowana jest przede wszystkim do dzieci, które mają trudności w uczeniu się, znajdują się w sytuacji utrudniającej lub ograniczającej im dostęp do nauki z powodu przeszkód natury ekonomicznej oraz przeszkód społecznych. Zaplanowane działania wynikają z potrzeby społeczności szkolnej i rodzinnej i służą podnoszeniu jakości wczesnej edukacji oraz rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów.
    Służą podnoszeniu jakości wczesnej edukacji oraz rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. 
    Celem warsztatów czytelniczych jest nabycie przez uczniów kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym tak, by każdy uczeń posiadał zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym.

    Projekt ma także za zadanie wzmocnić profesjonalny profil nauczycieli zatrudnionych w szkołach uczestniczących w projekcie. Skuteczne nauczanie zależy także od sposobów kierowania uczeniem, metod i form pracy z uczniem. Każda ze stosowanych metod może być skuteczna, jeżeli odpowiada specyficznym potrzebom ucznia. Nauczyciele dzięki pracy wykonywanej w projekcie nabędą dodatkowe umiejętności niezbędne w pracy z dziećmi z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów i stosowania innowacyjnych metod i form pracy. Wymiana doświadczeń z nauczycielami ze szkoły partnerskiej pozwoli ponadto na dostrzeżenie konieczność zmiany dotychczasowego indywidualnego i rutynowego działania, które będzie wykonywane sprawniej, bo zostanie warsztatowo opanowane.
    W ramach projektu zostaną opracowane scenariusze/konspekty zajęć czytelniczych kształtujących kompetencje kluczowe uczniów w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym, dzięki czemu wzrośnie świadomości uczniów w zakresie oddziaływania języka na innych ludzi oraz potrzebą rozumienia i używania języka w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie.