• Fundacja Pro-Scholam


   • Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą szkoły wspiera finansowo,
    powołana w 1992 roku fundacja "PRO-SCHOLAM".

    Celem fundacji jest rozwój SP1 poprzez:

    • zakup nowoczesnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych,
    • dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci,
    • dofinansowanie działalności kół naukowych i zainteresowań,
    • wszechstronną pomoc materialną dla dzieci z rodzin ubogich,
    • dofinansowanie wyżywienia dzieci w świetlicy szkolnej,
    • rozwój sportu i turystyki,
    • remonty budynku szkolnego.

    HISTORIA POWSTANIA

    Fundacja zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy dnia 7 kwietnia 1992r. Jej zaistnienie wynikło z konkretnych potrzeb środowiska rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu. Fundację założyli rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu. 

    NASZA MISJA

    Działanie na rzecz rozwoju Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu i środowiska rodzinnego uczniów

    Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

    - zakup nowoczesnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych,
    - modernizację i remont budynku szkolnego,
    - dofinansowywanie działalności kół naukowych i zainteresowań,
    - dofinansowywanie i organizację wypoczynku zimowego i wakacyjnego dzieci i młodzieży,
    - wszechstronną pomoc materialną i specjalistyczną dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych,
    - profilaktykę patologii wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem brutalizacji życia, przestępczości, agresji, alkoholizmu, narkomanii,
    - dofinansowywanie dożywiania dzieci w stołówce szkolnej,
    - rozwój sportu i turystyki,
    - doskonalenie zawodowe w ramach samokształcenia nauczycieli i rodziców pod kątem realizacji reformy oświaty.

    PRACOWNICY

    Fundacja nie zatrudnia etatowych pracowników. Wszyscy członkowie zarządu pracują społecznie w ramach wolontariatu.


    proscholam@wp.pl

    Informacja dla rodziców wpłacających darowizny na rzecz fundacji.

    Dane do przelewu:
    Fundacja "PRO-SCHOLAM"; Daszyńskiego 1; 82-300 Elbląg
    Bank Millenium 51 1160 2202 0000 0000 5025 8787

    z dopiskiem DAROWIZNA