• Projekty zakończone


   • „Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych“- Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2010.  

    Od 1 lutego 2018 Gmina Miasto Elbląg rozpoczęła realizację projektu: „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.
    Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych 680 uczniów (kl. VII) z 15 elbląskich szkół podstawowych i 2 SOSW w ramach tworzenia warunków dla nauczania eksperymentalnego poprzez doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 100 nauczycieli, wychowawczych 150 rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim od 01.02.2018.do 31.01.2020 r.
    Działania zaplanowane do wdrożenia w projekcie to:

    1. Wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w 15 szkołach podstawowych i 2 SOSW.
    2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki poprzez szkolenia.
    3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu poprzez organizację zajęć dodatkowych: dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz kół zainteresowań.
    4. Podniesienie poziomu kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów uczniów 17 szkół podstawowych poprzez organizację indywidualnych konsultacji prowadzonych przez psychologów/pedagogów w szkołach.

    Projekt wpisuje się w reformę oświatową likwidującą gimnazja i wprowadzającą 8-letnią szkołę podstawową.
    Wartość  projektu ogółem: 4 310 057,63 zł
    Uzyskane dofinansowanie: 4 078 457,63 zł


    „Dzisiaj nauka, jutro sukces”Projekt  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
         Projekt „Dzisiaj nauka, jutro sukces” to projekt partnerski, którego wnioskodawcą była Fundacja „PRO SCHOLAM” a partnerem Gmina Miasto Elbląg. Projekt realizowany był na terenie ZIT bis Elbląg-na obszarze jednej gminy (Gmina Miasto Elbląg). Zasięg terytorialny oddziaływania projektu objął więcej niż 1 gminę. 
         Projekt zakładał realizację nw. działań w okresie dwuletnim, tj. od 01.02.2018r.-31.01.2020r. w oparciu o 1 typ projektu.
         Wartość projektu wynosła: 1 699 476,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 1 602 196,00 zł.

         Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych u 128 uczniów 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 23) prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg w zakresie nauk językowych i ICT oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (innowacyjności, kreatywności, pracy zespołowej), zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 40 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 01.02.2018-31.01.2020. 
         Beneficjentami projektu były 4 szkoły prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg - 128 uczniów, 20 nauczycieli, 40 rodziców. W wyniku realizacji projektu uczniowie podnieśli kompetencje kluczowe: językowe, ICT, jak również właściwe postawy i umiejętności takie jak: innowacyjność, kreatywność, praca w zespole, zostali także objęci pomocą z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Nauczyciele zostali przygotowani do pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów, z zakresu kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy w zespole) oraz z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wsparcie ukierunkowane na wspieranie nauki i rozwoju dziecka otrzymali w projekcie również rodzice.


    „Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej“- Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+
        Szkoła Podstawowa Nr 1 w Elblągu w ramach środków z Unii Europejskiej - program „Erasmus+“ pozyskała środki na realizację projektu „Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej“.
         Projekt zakładał zwiększenie oferty zajęć dodatkowych w zakresie edukacji kulturalno-artystycznej realizowanej w świetlicy środowiskowej szkoły. W ramach działania przewidziany był rozwój umiejętności teatralnych, tanecznych, plastycznych oraz muzycznych dzieci uczęszczających do szkolnej świetlicy środowiskowej. W ramach podejmowanych działań zorganizowano warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli zawierające aktywne metody pracy z dziećmi i wykorzystujące innowacyjne techniki przekazu. Stosowane podczas warsztatów narzędzia/metody miały na celu w swobodny i naturalny sposób wyzwolić u dzieci twórcze potencjały, motywujące do konkretnych działań, pobudzające aktywność i wspierające integrujące zachowania.
         Rola, jaką edukacja artystyczna odgrywa w zwiększaniu kompetencji młodych ludzi w XXI wieku jest powszechnie doceniana w Europie. Strategia współpracy krajów UE w zakresie edukacji i szkoleń wyraźnie podkreśla znaczenie kompetencji kluczowych, w tym świadomości kulturalnej i kreatywności.  Badania nad zwiększeniem kreatywności młodych ludzi pod wpływem edukacji artystycznej wykazały, że należy stale poprawiać jej jakość. Próbując wyjść temu naprzeciw i wskazać najlepsze metody działania postanowiliśmy,  dzięki realizacji niniejszego projektu, zachęcić młodych ludzi do rozwijania zróżnicowanych umiejętności i zainteresowań, do rozpoznawania i rozbudzania ich zdolności oraz kreatywności.

    Do głównych rezultatów projektu należało:
    - opracowanie 4 programów prowadzenia zajęć kulturalnych, tj. teatralnych, tanecznych, plastycznych i muzycznych na potrzeby działalności szkolnej świetlicy środowiskowej,
    - zwiększenie bazy dydaktycznej szkoły o nowoczesne środki dydaktyczne do prowadzenia warsztatów teatralnych, tanecznych, plastycznych i muzycznych organizowanych w szkolnych świetlicach środowiskowych,
    - zwiększenie oferty nieodpłatnych zajęć kulturalno-artystycznych w świetlicach środowiskowych,- wyrównanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej uczniów ze szkolnych świetlic środowiskowych. 

    Partnerzy projektu:
    - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Elblągu (81 520,00 EUR),
    - Základná skola s materskou skolou s VJM Salka (Słowacja).
     
    Projekt był realizowany w okresie dwuletnim 01.09.2014-31.08.2016.
    Całkowita wartość projektu wyniosła 151 445,00 EUR.

    Do pobrania: Lepszy Start-broszura (scenariusze lekcji)


    „Innowacyjny Nauczyciel w Szkole XXI wieku”- Projekt realizowany przez Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu w partnerstwie z Gminą Miasto Elbląg okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2014 r. współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3.Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe.
    Celem głównym projektu było wypracowanie modelowego systemu praktyk pedagogicznych przez przygotowanie studentów i nauczycieli–opiekunów praktyk do skutecznego realizowania programów praktyk dla studentów specjalności nauczycielskich PWSZ w Elblągu.


    „Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu” - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno-turystycznego Polski  i Słowacji.
    Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“ Comenius Partnerskie Projekty Regio.
    Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie turystyki i historii lokalnej oraz wypracowanie działań mających na celu opracowanie metodyki pracy nauczyciela z dzieckiem w czasie prowadzenia zajęć historii. Był to także jeden ze sposobów na powstanie i promowanie nowych produktów turystycznych w każdym regionie.
    Projekt był realizowany w okresie dwuletnim: 01.08.2012-31.07.2014 przez Urząd Miejski w Elblągu w partnerstwie z władzami miasta Salka (Słowacja).


    Szkoła Podstawowa Nr 1 w Elblągu otrzymała dofinansowanie  projektu „Wychowanie do tolerancji przez tolerancję“, który był realizowany w ramach programu Erasmus+.

    Kwota dofinansowania wyniosła 96.270,00 EUR (407.799,72 zł),
    Okres realizacji: 01.09.2016-31.08.2018.

       Głównym celem projektu było podniesienie jakości wczesnej edukacji ucznia, rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych u 72 dzieci poprzez realizację 160 godz. warsztatów społecznych oraz wsparcie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli w tym zakresie.
       Projekt skupił się także na promowaniu europejskich wartości. Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz równości kobiet i mężczyzn.
       W ramach projektu dążyliśmy do wspierania, opracowywania, przekazywania i wdrażania innowacyjnych praktyk, a także do realizacji wspólnych inicjatyw promujących współpracę międzynarodową, partnerskie uczenie się oraz wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim.
       Celem naszego projektu było rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów. Dzisiejsza codzienność w szkole niesie ze sobą wiele przejawów nietolerancji. Uczniowie dyskryminowani są  z powodu odmiennych poglądów, innych obyczajów, koloru skóry, pochodzenia, wyznania, statusu majątkowego czy niepełnosprawności. Konsekwencją nietolerancji jest wrogość, przemoc, terror i niesprawiedliwość. Dlatego też podjęliśmy działania, których efektem było zwalczanie dyskryminacji i segregacji, przeciwdziałanie agresji i przemocy, a także działania zmniejszające dysproporcje w efektach kształcenia osób pochodzących ze środowisk defaworyzowanych. Dzięki realizacji dodatkowych godzin warsztatów społecznych w liczbie 160, zwiększyliśmy dostęp, uczestnictwo i poprawę wyników w nauce uczniów defaworyzowanych. Warsztaty były skierowane w pierwszej kolejności do uczniów ze środowisk defaworyzowanych i o mniejszych szansach, u których występuje utrudniony bądź ograniczony dostęp do nauki z następujących powodów: niepełnosprawności, trudności edukacyjnych, przeszkód natury ekonomicznej, różnic kulturowych, problemów zdrowotnych, przeszkód społecznych i przeszkód natury geograficznej.

    Do pobrania: Wychowanie do tolerancji-broszura (scenariusze lekcji)


     

    EDUSCIENCE - był to projekt skierowany do uczniów i nauczycieli z 250 losowo wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia.

    Głównym celem projektu było zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic z całej Polski podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży wymaga zastosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod i narzędzi. Projekt EDUSCIENCE umożliwia opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania, których realizacja odbywa się z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej.

    Link do strony projektu >>>


    National Geographic ODKRYWCA - program edukacyjny National Geographic i Wydawnictwa Nowa Era National Geographic ODKRYWCA to magazyn tworzony z pasją odkrywców spod znaku żółtej ramki oraz ekspertów w edukacji. Powstał z myślą o uczniach klas 4-6 szkoły podstawowej, nauczycielach oraz świadomych rodzicach.
    Jest to zestaw zintegrowanych ze sobą materiałów edukacyjnych w wersji drukowanej, elektronicznej i multimedialnej zgodnych z nową podstawą programową. 
    Każdy numer zawiera artykuły, których tematyka jest bezpośrednio związana z obszarami zainteresowań Towarzystwa National Geographic: przyrodą, historią oraz językiem angielskim. Każdy tekst opublikowany w czasopiśmie został wzbogacony scenariuszami lekcji, różnorodnymi kartami pracy, inspirującymi filmami oraz niepowtarzalnymi zdjęciami.

    Link do strony projektu >>>