• Informacje o opłatach


   • ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY
    W MIESIĄCU STYCZNIU 2022r.

    Wpłaty tylko PRZELEWEM
    na rachunek bankowy szkoły nr: 62 1020 1752 0000 0102 0231 2635
    w tytule przelewu podając: imię i nazwisko ucznia oraz klasa

    W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 
    od 03.01.2022. - 14.01.2022r.

    KWOTA OPŁATY ZA OBIADY – STYCZEŃ 
    10 obiadów x 3,20 zł = 32 zł

    Zgłoszenie dziecka na obiady odbywa się przez wypełnienie właściwego wniosku (druk do pobrania) i złożenie w sekretariacie szkoły.  

    Wnioski złożone w danym roku szkolnym są aktualne do czerwca, chyba że wcześniej rodzic złoży pisemną rezygnację (druk do pobrania), zgodnie z informacjami zawartymi i zatwierdzonymi we wniosku

    Rodzice dzieci, które mają mieć zapewnione żywienie przez MOPS powinni zawiadomić w pierwszej kolejności Szkołę
    o złożeniu wniosku do MOPS!!! PILNIE prosimy o taką informację przez LIBRUS na sekretariat szkoły

    Informacje o uznanych odpisach/nadpłatach za miesiąc WRZESIEŃ zostaną przesłane Państwu, bezpośrednio na LIBRUS po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.


    Do pobrania:

    1. Wniosek-obiady
    2. Rezygnacja-obiady