• Logopeda


   • Logopeda szkolny - Edyta Sierżęga

     

    Ćw logopedycze | Education, Kids and parenting, Children

     

    KONSULTACJE DLA RODZICÓW ODBYWAJĄ SIĘ PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TERMINU Z LOGOPEDĄ PRZEZ WIADOMOŚĆ NA LIBRUSIE

     

    Podstawową zasadą skutecznej terapii logopedycznej jest systematyczna praca z dzieckiem w domu. Zachęcam do codziennych ćwiczeń, bez których nie będzie oczekiwanych efektów lub bardzo rozłożą się w czasie.


    Zadania logopedy w szkole:

    1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
    2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
    3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
    4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
    a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
    psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
    i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
    w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia
    i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
    b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


    Gimnastyka buzi i języka w formie gry planszowej

    Źródło: https://www.facebook.com/rysopisysketchnoting/photos/a.218048041893862/420849474947050/?type=3&theater